Regulamin zakupów w sklepie Lavor.pro-sales.pl

Lavor.pro-sales.pl to sklep internetowy, dostępny pod adresem www.lavor.pro-sales.pl, prowadzony przez Pro Sales sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, ulica Pisankowa 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258703, NIP: 754-286-22-27, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@pro-sales.pl.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

1. Lavor.pro-sales.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Lavor.pro-sales.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Lavor.pro-sales.pl. Świadczenie usług w ramach Konta na Lavor.pro-sales.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Pro Sales sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie do nas odpowiedniej informacji na adres mailowy: biuro@pro-sales.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Pro Sales sp. z o. o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku umowa rozwiązana zostanie po zakończeniu realizacji zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji, czyli utworzenia konta w Lavor.pro-sales.pl, należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy klientem, a Pro Sales sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Pro Sales sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Lavor.pro-sales.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Lavor.pro-sales.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Lavor.pro-sales.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Lavor.pro-sales.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT/Paragon fiskalny. Faktura Vat/Paragon fiskalny będzie doręczona razem z zamówionym przedmiotem.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich InPost oraz FedEx lub Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wysyłki wskazanym w Lavor.pro-sales.pl w zakładce Płatności i koszty dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Pro Sales Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w Lavor.pro-sales.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Lavor.pro-sales.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Lavor.pro-sales.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie podczas odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Pro Sales sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem – Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Pro Sales sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Płatności online realizowane przez Blue Media S.A – klient za pomocą serwisu wybiera odpowiednią formę płatności (karta, przelew online, blik).

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w dziale Czas realizacji zamówienia. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku wysyłki dostępnym w Lavor.pro-sales.pl w zakładce Płatności i koszty dostawy.

11. W przypadku niektórych produktów w Lavor.pro-sales.pl, Pro Sales sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie pewnych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  
W przypadku odbioru osobistego klient powinien wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji na urządzenia i akcesoria wynosi 24 miesiące w przypadku zakupu detalicznego lub 12 miesięcy w przypadku firm (zakup na tzw. fakturę). Okres gwarancji dla części zamiennych wynosi 12 miesięcy. W sprawach gwarancyjnych należy kontaktować się z Pro Sales sp. z o. o.
Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas zgłoszenia reklamacji w sposób mailowy. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Pro Sales sp. z o.o. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Lavor.pro-sales.pl pod hasłem Gwarancja w zakładce Pomoc.

14. Pro Sales sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Pro Sales sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu, na koszt Pro Sales sp. z o.o., po wcześniejszym kontakcie z Pro Sales sp. z o. o.. lub na nasz adres mailowy biuro@pro-sales.pl

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Pro Sales sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Pro Sales sp. z o.o. albo Pro Sales sp. z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

17. Pro Sales sp. z o. o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Pro Sales sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Pro Sales sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać znajduje się na na stronie Zwroty towaru.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Lavor.pro-sales.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową  w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Lavor.pro-sales.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Lavor.pro-sales.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Pro Sales Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Pro Sales sp. z  o.o. w ramach Lavor.pro-sales.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

23. Na podstawie art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) prosimy o podanie numeru NIP w celu wystawieniu faktury, gdyż nie będzie można jej wystawić po zatwierdzeniu paragonu.


W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujmy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Pro Sales sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Pisankowa 8a, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i będą udostępniane tylko i wyłącznie firmom kurierskim, czyli : FedEx, InPost S.A. oraz Poczta Polska S.A.
 3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Pro Sales sp. z o. o.  poprzez system elektroniczny Insert GT, do którego dostęp posiada jedynie wyszkolony personel